Psichologinės-socialinės reabilitacijos tikslas NG bendruomenėje – padėti asmenims, priklausomiems nuo
psichiką veikiančių medžiagų, dvasiškai ir emociškai pasikeisti, suteikti jiems pakankamą kiekį žinių ir
praktinių įgūdžių, padedančių integruotis į visuomenės gyvenimą, ugdyti atsparumą psichiką veikiančių
medžiagų vartojimui, palikus NG bendruomenę.

NG bendruomenės veiklos pamatas – krikščioniškosios vertybės. Tikėjimo, artimo meilės ir
vilties filosofija užtikrina kiekvieno bendruomenės nario asmenybės sklaidą, dvasinį augimą, įgalina atrasti
savąjį pašaukimą. Šių vertybių puoselėjimas yra pagrindinė priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų
asmenų mąstymo, jausmų ir elgesio pokyčių sąlyga.

NG bendruomenės vertybės remiasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintomis
šešiomis pagrindinėmis vertybėmis: orumas, laisvė, lygybė, solidarumas, piliečių teisės ir teisingumas.
Absoliučios žmogaus vertės nuostata pagrįstas ir psichologinės–socialinės reabilitacijos grupės darbas, kurio
vienas iš tikslų yra formuoti grupės narių krikščioniškąsias, bendražmogiškas vertybes. Vertybių formavimas
psichologinės – socialinės reabilitacijos procese yra labai svarbus, kadangi neretai psichoaktyvių medžiagų
vartojimo pradžią lemia nesusiformavusi asmens vertybių sistema. Reabilitacijos eigoje skatinamos tokios
vertybės kaip atsakomybė, pagalba kitiems, laisva ir demokratinė saviraiška, tarpusavio supratimas: grupės
nariai mokosi atsakyti už savo elgesį ir būti atsakingi bei rūpintis kitais nariais, kad kiekvienas galėtų prisidėti
prie bendruomenės gyvenimo ir kurti jį. Kasdieninė grupės narių veikla sureguliuota taip, kad būtų priešinga
dezorganizuotam narkomanų gyvenimui ir išmokytų juos planuoti, nusistatyti ir siekti tikslų bei būti
atsakingam.